Δες τα έργα, αναζήτησε τους δικαιούχους.
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 με χάρτες και αριθμούς.

Ενημέρωση με νέα δεδομένα σε
0
0
0
0
ώρες
0
0
0
0
'
0
0
0
0
''
API Ανοιχτών Δεδομένων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες για την μηχανογραφική πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων σε δεδομένα Έργων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η διάθεση των παραπάνω δεδομένων γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου anaptyxi.gov.gr.

Το κύριο format που υποστηρίζεται για την υποβολή κλήσεων προς το API είναι το JSON. Κατά περίπτωση υποστηρίζονται και CSV αλλά και HTML.

Συγκεκριμένα, παρέχονται σύνολα δεδομένων για πράξεις,υποέργα μιας πράξης,λίστα πράξεων,λίστες κωδικοποιήσεων,δεδομένα γραφημάτων, καθώς και στατιστικά δεδομένα για Θεματικούς Στόχους, Περιφέρειες, Επιχειρησιακά Προγράμματα και Ταμεία

Η παρακάτω τεκμηρίωση αφορά το ΕΣΠΑ 2014-2020. Για το ΕΣΠΑ 2007-2013 δείτε εδώ

Περιεχόμενα

Λίστα έργων

Βασικό URL κλήσης: http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects

Υποστηριζόμενοι μορφότυποι αποτελεσμάτων: JSON, CSV, HTML

Πεδία αποτελεσμάτων:

 • Κωδικός ΟΠΣ
 • Κωδικός ΕΠ
 • Τίτλος έργου
 • Φορέας
 • Ημ/νία έναρξης
 • Ημ/νία ολοκλήρωσης
 • Πλήθος υποέργων
 • Περιφέρεια
 • Π/Υ
 • Συμβάσεις
 • Πληρωμές
 • Ένδειξη τρέχουσας κατάστασης έργου
 • Ένδειξη (flag) για το αν πρόκειται για Μεγάλο Έργο
 • Ένδειξη (flag) για το αν πρόκειται για Ενίσχυση
 • Ένδειξη (flag) για το αν έχει χωροθετηθεί αυτόματα ή από φορέα
 • Ένδειξη (flag) για το αν διαθέτει ανεβασμένες φωτογραφίες

Πεδία αναζήτησης:

Παράμετρος Κωδικός παραμέτρου Υποχρεωτική Περιγραφή
Μορφή επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων outputFormat Όχι Το αν η εντολή θα επιστρέψει json, csv ή html
Μέγεθος σελίδας αποτελεσμάτων pagesize Όχι Πόσα αποτελέσματα θα επιστραφούν. Τιμές άνω των 1000 δεν ενδείκνυνται
Αριθμός σελίδας αποτελεσμάτων pagenum Όχι Ποια σελίδα των αποτελεσμάτων να επιστραφεί. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το pagesize.
Πεδίο ταξινόμησης αποτελεσμάτων sortdatafield Όχι Εάν προσδιοριστεί, ταξινομεί τα αποτελέσματα σύμφωνα με αυτή τη στήλη.
Σειρά ταξινόμησης sortorder Όχι Αν τα αποτελέσματα θα είναι φθίνοντα (desc) ή αύξοντα (asc)
Αιτούμενη γλώσσα αποτελεσμάτων lang Όχι Την γλώσσα των αποτελεσμάτων (όπου υπάρχει αντίστοιχο περιεχόμενο και στα αγγλικά)
Κατάσταση έργων ergaType Όχι Τον τύπο των έργων που αναζητούμε (Υπό αξιολόγηση (1), εγκεκριμένα (2) , συμβασιοποιημένα (3), ολοκληρωμένα (4) )
Κείμενο προς αναζήτηση searchValue Όχι Κείμενο προς αναζήτηση
Πεδίο αναζήτησης κειμένου searchField Όχι Πού θα αναζητηθεί το κείμενο. Ακέραιος αριθμός ξεκινώντας από το 0 σε αντιστοιχία με τα: τίτλος, περιγραφή, φορείς (πλην αναδόχων), κωδικός ΟΠΣ, ανάδοχος, διαχειριστικός φορέας, δικαιούχος φορέας, φορέας λειτουργίας, φορέας πρότασης, φορέα χρηματοδότησης. Για την αναζήτηση σε φορείς και ανάδοχο, το κείμενο αναζητάται είτε στον τίτλο είτε στον κωδικό. Για τους αναδόχους, ως κωδικός θεωρείται το ΑΦΜ. Η αναζήτηση σε κωδικό επιστρέφει μόνο όσα έχουν ακριβώς ίδιο κωδικό (σε τίτλο αρκεί μόνο τμήμα της λέξης).
Πεδίο αναζήτησης κωδικών περιοχών perioxesMode Όχι Το αν οι τυχόν υποβαλλόμενοι κωδικοί περιοχών αφορούν περιφέρειες (0), νομούς (1) ή δήμους (2)
Κωδικοί περιοχών selectedPerioxes Όχι Οι υποβαλλόμενοι κωδικοί περιοχών
Ελάχιστη ημ/νία υποβολής δικαιούχου dateFrom Όχι Έναρξη ημερομηνίας υποβολής δικαιούχου
Μέγιστη ημ/νία υποβολής δικαιούχου dateTo Όχι Λήξη ημερομηνίας υποβολής δικαιούχου
Κωδικοί επιχειρησιακών προγραμμάτων epix Όχι Κωδικοί επιχειρησιακών προγραμμάτων
Κωδικοί προσκλήσεων proskliseis Όχι Κωδικοί προσκλήσεων/φορέα
Κωδικοί κατηγοριών ενισχύσεων enisx Όχι Η κατηγορία ενίσχυσης (π.χ. Επέκταση, Νέα κατασκευή, Μετατροπή κλπ)
Κωδικοί μεγέθους ενισχούμενων επιχειρήσεων company Όχι Π.χ. Πολύ μικρή, Μεσαία, κλπ
Ένδειξη για έργα με πολλαπλή χωροθέτηση includePollaplhs Όχι Αν είναι False επιστρέφει μόνο τα αμιγώς Χωροθετημένα
Ένδειξη για απενταγμένα έργα includeApentagmena Όχι Αν είναι True, επιστρέφονται μόνο έργα που έχουν απενταχθεί
Αιτούμενες στήλες columns Όχι Οι στήλες που θα επιστραφούν. Αν είναι κενό, επιστρέφονται όλες. Δίνονται σε ζεύγη τιμών, σε μορφή ΟΝΟΜΑ_ΣΤΗΛΗΣ:ΟΝΟΜΑ_ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ. Παράδειγμα: &columns[]=title:Τίτλος
Ένδειξη για μορφοποίηση του JSON που επιστρέφεται prettyPrint Όχι Αν τεθεί σε False, τότε το JSON επιστρέφει χωρίς μορφοποίηση
Ένδειξη για τίτλο σελίδας όταν επιστρέφεται HTML pageTitle Όχι Αν χρησιμοποιηθεί μαζί με outputFormat=html, βάζει τίτλο στα αποτελέσματα. Πχ. pageTitle=Έργα Υπηρεσίας ΟΠΣ
Ένδειξη για αντικατάσταση των κωδικοποίησεων replaceEnum Όχι Αν τεθεί σε True, τότε στα αποτελέσματα γίνεται αντικατάσταση των κωδικών (πχ περιφέρειας, ή boolean πεδίων) με τα αντίστοιχα λεκτικά, ανάλογα με τη γλώσσα που έχει επιλεγεί
Τύποι πράξεων tipoiErgon Όχι Ποιοι τύποι πράξεων να επιστραφούν. 1 - έργα, 2 - μεγάλα έργα, 3 - ενισχύσεις
Κωδικοί ταμείων tameia Όχι Κωδικοί ταμείων
Δυναμική ημ/νία έναρξης εργασιών implStart Όχι Εάν τεθεί σε 1, επιστρέφει μόνο τις πράξεις με ημ/νία έναρξης εργασιών στο τρέχον έτος. Εάν τεθεί σε 2, αντίστοιχα για τον τρέχοντα μήνα.

Στοιχεία έργου

Βασικό URL κλήσης: http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projectDetails

Υποστηριζόμενοι μορφότυποι αποτελεσμάτων: JSON, HTML

Πεδία αποτελεσμάτων:

Σημείωση: Αν έχει επιλεγεί HTML για μορφότυπο αποτελεσμάτων, επιστρέφεται η καρτέλα έργου αντί για τα παρακάτω πεδία.

 • Τίτλος έργου
 • Φορέας
 • Π/Υ
 • Πληρωμές
 • Ημ/νία έναρξης
 • Ημ/νία ολοκλήρωσης
 • Περιγραφή
 • Ημ/νία κατάστασης έργου
 • Κατάσταση έργου
 • Ένδειξη (flag) ολοκλήρωσης
 • Υποέργα. Για κάθε υποέργο επιστρέφονται:
  • ΑΑ
  • Τίτλος
  • Ανάδοχοι
  • Π/Υ
  • Ημ/νία έναρξης
  • Ημ/νία ολοκλήρωσης
  • Εκτιμώμενες ημερομηνίες:
   • Υποβολής
   • Έγκρισης
   • Έγκρισης δημοπράτησης
   • Δημοπράτησης
   • Έγκρισης συμβασιοποίησης
   • Συμβασιοποίησης
   • Ολοκλήρωσης
  • Πραγματικές ημερομηνίες:
   • Υποβολής
   • Έγκρισης
   • Έγκρισης δημοπράτησης
   • Δημοπράτησης
   • Έγκρισης συμβασιοποίησης
   • Συμβασιοποίησης
   • Ολοκλήρωσης

Πεδία αναζήτησης:

Παράμετρος Κωδικός παραμέτρου Υποχρεωτική Περιγραφή
Αιτούμενο έργο queryArgument Ναι Ο κωδικός MIS του έργου
Μορφή επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων outputFormat Όχι Το αν η εντολή θα επιστρέψει json, html. Αν επιλεγεί html, επιστρέφεται η καρτέλα του έργου, όπως εμφανίζεται στο anaptyxi.gov.gr
Σύνολα αποτελεσμάτων projectDetails Όχι Το αν θα επιστραφούν όλες(all) οι πληροφορίες του έργου, μόνο οι βασικές(basic), μόνο τα υποέργα (subprojects), μόνο οι φορείς (bodies) ή μόνο τα αρχεία (files)
Τίτλος αποτελεσμάτων pageTitle Όχι Αν χρησιμοποιηθεί μαζί με outputFormat=html, βάζει τίτλο στα αποτελέσματα. Πχ. pageTitle=Έργα Υπηρεσίας ΟΠΣ

Κωδικοποιήσεις

Βασικό URL κλήσης: http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists

Υποστηριζόμενοι μορφότυποι αποτελεσμάτων: JSON

Πεδία αποτελεσμάτων:

 • Τίτλος αιτούμενης κωδικοποίησης
 • Εγγραφές που βρέθηκαν. Για κάθε εγγραφή δίνονται:
  • Κωδικός
  • Τίτλος
  • Αγγλικός τίτλος
  • Περιγραφή
  • Αγγλική περιγραφή

Πεδία αναζήτησης:

Παράμετρος Κωδικός παραμέτρου Υποχρεωτική Περιγραφή
Αιτούμενη κωδικοποίηση queryArgument Ναι Η κωδικοποίηση που θέλουμε να επιστραφεί. Πιθανές τιμές: funding, ifgroups, municipalities, operational_programmes, prefectures, regions, thematic_objectives, project_flags, zip_codes

Στατιστικά

Βασικό URL κλήσης: http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics

Υποστηριζόμενοι μορφότυποι αποτελεσμάτων: JSON

Πεδία αποτελεσμάτων:

 • Κωδικός ζητούμενου στατιστικού
 • Εγγραφές που βρέθηκαν. Για κάθε εγγραφή, δίνονται:
  • Κωδικός διάστασης που ζητήθηκε
  • Τίτλος διάστασης
  • Αγγλικός τίτλος διάστασης
  • Προϋπολογισμός διάστασης
  • Συμβάσεις διάστασης
  • Πληρωμές διάστασης

Πεδία αναζήτησης:

Παράμετρος Κωδικός παραμέτρου Υποχρεωτική Περιγραφή
Αιτούμενη πρώτη διάσταση queryArgument Ναι Τα στατιστικά που θέλουμε να επιστραφούν. Πιθανές τιμές: thematic_objectives, regions
Αιτούμενη δεύτερη διάσταση queryFilter Ναι Το πεδίο βάσει του οποίου θα αθροιστούν τα στατιστικά. Πιθανές τιμές: operational_programme, fund...
Κωδικός αιτούμενης πρώτης διάστασης queryCode Ναι Επιστρέφει τα στατιστικά για το id=queryCode. Π.χ. για τον Θ.Σ. με id=10

Γραφήματα

Βασικό URL κλήσης: http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=chart

Υποστηριζόμενοι μορφότυποι αποτελεσμάτων: JSON

Πεδία αποτελεσμάτων: Τα πεδία αποτελεσμάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με το ζητούμενο γράφημα.

Πεδία γραφήματος "Απορρόφησης":

 • Συνολικό ποσό απορρόφησης.
 • Εγγραφές που βρέθηκαν. Για κάθε εγγραφή δίνονται:
  • Έτος απορρόφησης
  • Κωδικοποίηση περιόδου απορρόφησης
  • Μονάδα μέτρησης κωδικοποίησης περιόδου απορρόφησης
  • Ποσό Δημόσιας δαπάνης
  • Ποσό Κοινοτικής συμμετοχής

Πεδία γραφήματος "Πληρωμών":

 • Κωδικός περιφέρειας
 • Τίτλος περιφέρειας
 • Τίτλος περιφέρειας στα αγγλικά
 • Ποσό Δημόσιας δαπάνης
 • Ποσό Κοινοτικής συμμετοχής
 • Τρίμηνα. Για κάθε τρίμηνο δίνονται:
  • Κωδικός τριμήνου
  • Ποσό Δημόσιας δαπάνης
  • Ποσό Κοινοτικής συμμετοχχής

Παραδείγματα κλήσεων

Στα παρακάτω παραδείγματα, οι χρωματισμοί ανά σειρά αντιστοιχούν στην παράμετρο που αλλάζει.

ΑΑ Στοιχείο URL
1 Λίστα έργων http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects
2 Στοιχεία έργου με κωδικό 5000001, σε μορφή JSON http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projectDetails&queryArgument=5000001&outputFormat=json
3 Στοιχεία έργου με κωδικό 5000001, σε μορφή HTML (καρτέλα έργου) http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projectDetails&queryArgument=5000001&outputFormat=html
4 Στοιχεία υποέργων του έργου με κωδικό 5000001 http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projectDetails&queryArgument=5000001&projectDetails=subprojects
5 Λίστα έργων σε μορφή HTML με προσαρμοσμένα ονόματα στηλών:
kodikos->MIS
title->Τίτλος
budget->Προϋπολογισμός σε ευρώ
http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=html&lang=el-GR&columns%5B%5D=kodikos:MIS&columns%5B%5D=title:Τίτλος&columns%5B%5D=budget:Προϋπολογισμός%20σε%20ευρώ
6 Κωδικοποίηση ομάδων πεδίων παρέμβασης http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists&queryArgument=ifgroups
7 Κωδικοποίηση θεματικών στόχων http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists&queryArgument=thematic_objectives
8 Κωδικοποίηση ταμείων http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists&queryArgument=funding
9 Κωδικοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists&queryArgument=operational_programmes
10 Κωδικοποίηση περιφερειών http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists&queryArgument=regions
11 Κωδικοποίηση νομών http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists&queryArgument=prefectures
12 Κωδικοποίηση δήμων http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists&queryArgument=municipalities
13 Κωδικοποίηση τύπων πράξεων http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists&queryArgument=project_flags
14 Κωδικοποίηση ταχυδρομικών κωδικών http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=lists&queryArgument=zip_codes
15 Στατιστικά Θεματικού Στόχου «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» (κωδικός 10), ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=thematic_objectives&queryFilter=operational_programme&queryCode=10
16 Στατιστικά Θεματικού Στόχου «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» (κωδικός 10), ανά Ταμείο http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=thematic_objectives&queryFilter=fund&queryCode=10
17 Στατιστικά Θεματικού Στόχου «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» (κωδικός 10), ανά Περιφέρεια http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=thematic_objectives&queryFilter=region&queryCode=1
18 Στατιστικά Περιφέρειας «Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (κωδικός 03), ανά Θεματικό Στόχο http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=regions&queryFilter=thematic&queryCode=03
19 Στατιστικά Περιφέρειας «Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (κωδικός 03), ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=regions&queryFilter=operational_programme&queryCode=03
20 Στατιστικά Περιφέρειας «Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (κωδικός 03), ανά Ταμείο http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=regions&queryFilter=fund&queryCode=03
21 Στατιστικά Ταμείου «Ευρωπαικό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» (κωδικός 4), ανά περιφέρεια http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=funds&queryFilter=region&queryCode=4
22 Στατιστικά Ταμείου «Ευρωπαικό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» (κωδικός 4), ανά θεματικό στόχο http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=funds&queryFilter=thematic&queryCode=4
23 Στατιστικά Ταμείου «Ευρωπαικό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» (κωδικός 4), ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=funds&queryFilter=operational_programme&queryCode=4
24 Στατιστικά Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (κωδικός 1) ανά Θεματικό Στόχο http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=oprogrammes&queryFilter=thematic&queryCode=1
25 Στατιστικά Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (κωδικός 1) ανά περιφέρεια http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=oprogrammes&queryFilter=region&queryCode=1
26 Στατιστικά Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (κωδικός 1) ανά ταμείο http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=oprogrammes&queryFilter=fund&queryCode=1
27 Στοιχεία γραφήματος «Απορρόφησης» http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=chart&queryArgument=absorption
28 Στοιχεία γραφήματος «Πληρωμών» http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=chart&queryArgument=payments

Παρατηρήσεις

 • Η αναζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει και πολλαπλές τιμές πεδίων. Π.χ. για τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1 («Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία») και 2 («Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») θα χρησιμοποιηθεί το URL: http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&epix[]=1&epix[]=2
 • Η αναζήτηση σε Φορείς γίνεται είτε με λεκτικό (ονομασία Φορέα) είτε με τον κωδικό ΟΠΣ του Φορέα
 • Τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 περιγράφονται αναλυτικά στο http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodikespa1420&tabid=0
 • Ως προς τις τιμές κωδικοποιημένων πεδίων (π.χ. Τρέχουσα Κατάσταση Έργου) εφόσον η κλήση γίνει με replaceEnum=TRUE οι αριθμητικές τιμές μεταφράζονται στα αντίστοιχα λεκτικά. Γι αυτό προτείνεται να δημιουργηθεί πεδίο τύπου συμβολοσειράς
 • Για τις λεπτομέρειες των έργων, να χρησιμοποιείται outputFormat = json, καθώς οι πληροφορίες αυτές αποτυπώνονται σε δενδροειδή μορφή
 • Η Περιγραφή Φυσικού αντικειμένου Έργου ορίζεται ως συμβολοσειρά 32.000 χαρακτήρων βάσει των τιμών που έχουν ήδη εισαχθεί στο ΟΠΣ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.