Δες τα έργα, αναζήτησε τους δικαιούχους.
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 με χάρτες και αριθμούς.

Ενημέρωση με νέα δεδομένα σε
0
0
0
0
ώρες
0
0
0
0
'
0
0
0
0
''

Το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).


Ο διαδικτυακός τόπος αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.


To ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Χρήσιμοι ορισμοί
Έργο είναι ομάδα δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικά αυτοτελούς αντικειμένου / αποτελέσματος. Κάθε έργο επιλέγεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Το έργο υλοποιείται από έναν ή περισσότερους φορείς που ονομάζονται Δικαιούχοι (δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση). Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι δημόσιος φορέας τα έργα υλοποιούνται είτε από αναδόχους που επιλέγονται με δημόσιο διαγωνισμό είτε με ίδια μέσα του φορέα ( αυτεπιστασία).

Υποέργο: μέρος Έργου το οποίο αντιστοιχεί στην υλοποίηση διακριτού τμήματος του συνολικού φυσικού αντικειμένου και αποτυπώνεται είτε σε αντίστοιχη σύμβαση, είτε έχει τη μορφή της αυτεπιστασίας, δηλαδή της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου από το φορέα υλοποίησης.

Στάδια εξέλιξης του έργου:
 • Υποβολή - Αίτημα για τη χρηματοδότηση ενός έργου από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το αίτημα υποβάλλεται από το φορέα υλοποίησης του έργου (δυνητικός δικαιούχος) προς τη Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης.
 • Αξιολόγηση των προτάσεων - Περιλαμβάνει:
  (i) την διαπίστωση από την Διαχειριστική Αρχή της καταλληλότητας και της επάρκειας του φορέα που προτείνει την υλοποίηση του έργου καθώς και η πληρότητα των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση του ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του αιτήματος του
  (ii) την εξέταση και βαθμολόγηση της πρότασης με βάση προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης.
 • Ένταξη - Απόφαση χρηματοδότησης του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά από θετική αξιολόγησή του με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
 • Δημοπράτηση - Δημόσιος διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίησή του. (Το στάδιο αυτό αφορά μόνο τα έργα που υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων με εξωτερικούς αναδόχους)
 • Νομική Δέσμευση (Σύμβαση) - Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου
 • Ολοκλήρωση - Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και εκπλήρωση όλων των άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς σε ένα έργο:
Διαχειριστική Αρχή: Ειδική υπηρεσία κατάλληλα στελεχωμένη, υπεύθυνη για την διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση, η οικονομική διαχείριση, η αξιολόγηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Δικαιούχος: Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη και την υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.
Φορέας Χρηματοδότησης: Φορέας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το Φορέα Υλοποίησης για την εκτέλεση του Έργου.
Η επιλεκτική ενίσχυση από το κράτος προς φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (ιδιωτικούς ή δημόσιους), η οποία επηρεάζει τον ανταγωνισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενίσχυση μπορεί να έχει τη μορφή επιχορήγησης, φοροαπαλλαγής, εγγύησης, παραχώρησης χρήσης δημόσιας περιουσίας κ.α.
 • ΕΣΠΑ: Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.


  Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά:

  • Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα
  • Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας

 • Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένου Έργου: Το μέρος του προϋπολογισμού του έργου που προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.
 • Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Νομικών Δεσμεύσεων: Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέσω δημοσίων συμβάσεων ή αποφάσεων υλοποίησης έργου με ίδια μέσα.
 • Δημόσια Δαπάνη: Η δαπάνη που πραγματοποιείται για την κάλυψη μέρους (όταν υπάρχει και ιδιωτική συμμετοχή) ή όλου (όταν υπάρχει μόνο δημόσια συμμετοχή) του προϋπολογισμού ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος ή/και έργου, και προέρχεται εξ ολοκλήρου από Δημόσιους (Εθνικούς και Ενωσιακούς) πόρους, δηλαδή είναι το άθροισμα της Εθνικής Δημόσιας Δαπάνης (Εθνική Συμμετοχή) και της Ενωσιακής Συμμετοχής - Συνδρομής
 • Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες: Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον φορέα υλοποίησης για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Για άλλους όρους μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα www.espa.gr